Fjellrypa Made to Fit

Klær skal ikke være funksjonshemmende.

Klær er helt sentralt for menneskers deltakelse i samfunnslivet og for selvfølelse og selvrespekt.  Å ta aktivt del betyr også å ha mulighet til å være kledd for ulike aktiviteter og anledninger. Mennesker med «avvikende» kropper opplever i stor grad at det eksisterende markedet med konfeksjonssydde klær ikke tilbyr egnede produkter.

Gjennom forsknings- og utviklingsarbeidet «Made to Fit» har Fjellrypa, i tett samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), funnet at tilbudet av klær tilpasset handikappede eller personer med spesielle behov knyttet til bekledning er så å si fraværende.

Likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal sikre at alle behandles likt i Norge. Med mindre forskjellsbehandling har en legitim årsak.

Mange funksjonshemmede er avhengig av personlige hjelpemidler for å kunne delta i ulike aktiviteter. Stønader i dagliglivet er ment å sikre at funksjonshemmede blir tildelt nødvendig hjelp som gir mulighet til å leve et normalt, integrert liv. Man kan ha rett til grunnstønad dersom man har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser. Man kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.

Det er også åpnet opp for at det kan gis stønad til utforming av et grunnmønster. Dersom alle klærne må sys etter grunnmønsteret, kan man få dekket utgiftene med inntil 1/5 av grunnbeløpet (G) i folketrygden. Trenger man spesialsydde klær enten til overkropp eller underkropp, kan man få dekket inntil 1/10 av grunnbeløpet. Det er en forutsetning for å kunne gi stønad at medlemmet, på grunn av sykdom eller skade, har en sterkt avvikende kroppsform og derfor ikke kan bruke konfeksjonssydde klær. Den avvikende kroppsformen kan være feilstillinger i rygg, overkropp, armer eller ben, manglende armer eller ben, armer eller ben som er vesentlig kortere enn vanlig (f.eks. kortvokste) mv.

Det kreves fagkunnskap både i modellering og konstruksjon for å kunne utforme grunnmønster til funksjonshemmede. Det er en forutsetning for å gi stønad at grunnmønsteret er utarbeidet av fagpersonell med opplæring på dette fagområde. Fjellrypa har en slik godkjenning fra Nav. Det er ditt Nav-kontor som behandler søknad om rett til grunnmønsterutforming og spesialsøm av klær.

Vi har satt oss som mål å bli et fortrukket utviklingsmiljø på dette viktige området og vi er en av få bedrifter som utformer grunnmønster og designer og syr i dette segmentet.

  • Ta kontakt med ditt Nav-kontor for å sjekke om du oppfyller kravene for å motta stønad til utforming av grunnmønster og tilpassing av klær
  • Ta kontakt med oss for å sette opp en time og ta da med deg kopi av vedtaket du har fått
  • Hos oss møter du produktutvikler og sømfaglig personell
  • Vi tar alle de mål vi trenger for å kunne konstruere et grunnmønster og snakker med deg for å avklare utfordringer du møter i hverdagen knyttet til bekledning
  • Vi syr opp en prøve basert på grunnmønster
  • Du kommer tilbake for en første prøve og justering. Vi blir enige om hvilke klær du ønsker, materialer, farger etc
  • Vi syr og du kommer tilbake for en siste prøving.
  • Du henter klærne eller vi kan være behjelpelige med å sende i posten.
  • Vi fakturerer Nav